APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

Tarife noi la apă și canalizare-epurare de la 1 Iulie 2017

Tarifele  practicate de Operatorul Regional APA CANAL SA Galati pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se vor majora, începând cu 1 iulie 2017

de la 3,84 lei/mc la 4,03 lei/mc (0,00403 lei/l), fără TVA 9%, pentru alimentarea cu apă potabilă şi de la 2,12 lei/mc la 2,23 lei/mc (0,00223 lei/l) fără TVA 19%, pentru serviciul de canalizare-epurare.

            Noile tarife, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin Avizul nr.9381/24.03.2017, se vor aplica în întrega arie de operare din judetul Galați, având în vedere că Operatorul Regional Apa Canal SA Galați practică prețuri/tarife unice atât  la serviciile de alimentare cu apă cât și la cele de canalizare.

            Prețul la apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful la canalizare-epurare s-au ajustat cu creșterile în termeni reali aferente anului 2017 și s-au determinat în conformitate cu prevederile art.35 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare semnat la data de 23.09.2010, aprobat de fiecare autoritate a administratiei publice locale componenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galati” și ale Contractului de credit nr.42928/24.05.2012 încheiat între Apa Canal SA Galați și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.).

            Prețul apei potabile și tariful canalizării-epurării includ cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 8%, respectiv de 0,27 lei/mc la apă și 0,14 lei/mc la canalizare-epurare, fondurile rezultate din aceste sume urmând a fi utilizate, cu avizul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”, exclusiv pentru scopul în care au fost create, respectiv pentru investiții.

            Ajustarea tarifară s-a realizat astfel încât: să reflecte costul economic al furnizării serviciului, costurile rezonabile înregistrate și gestionate în mod eficient de către Apa Canal SA Galați (cheltuieli de exploatare, întreținere, dezvoltare, modernizare), un nivel al rentabilitatii proporțional cu tipul și riscul activității, să reflecte funcționarea eficientă a serviciilor și protecția mediului.

            La fundamentarea noului pret/tarif s-a avut de asemenea în vedere și asigurarea resurselor financiare pentru achitarea ratelor și dobânzilor pentru împrumutul contractat la B.E.R.D. în anul 2012, respectiv 42.700.000 lei. Începând cu anul 2016, până în anul 2027, Apa Canal SA Galați trebuie să restituie împrumutul contractat și dobânzile aferente. Anii 2012-2015 au constituit perioada de grație, perioadă în care s-au achitat dobânzi și comisioane, iar din anul 2016 s-a achitat inclusiv rata. În anul 2016 Operatorul Apa Canal SA Galați a achitat către B.E.R.D. suma de 4.246.066 lei, iar pentru anul 2017 se estimează suma de 5.500.000 lei.

            Reamintim ca Operatorul Regional Apa Canal SA Galați a derulat în perioada 2012-2015 trei proiecte majore care au avut ca obiectiv modernizarea şi dezvoltarea facilităţilor integrate de apă potabilă şi apă uzată la nivel regional, în scopul îmbunătăţirii standardului de viaţă al populaţiei din Judeţul Galaţi, respectiv:

            I. Proiectul regional „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” a vizat extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi, respectiv:  municipiile Galaţi şi Tecuci, oraşul Târgu Bujor şi comunele: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Drăgăneşti, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu). Valoare: 405.845.937 lei fără TVA.

            II. Proiectul „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apă Canal SA Galaţi”, prin care Societarea Apa Canal SA Galati a valorificat economiile înregistrate în urma semnării contractelor din cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007-2013. Acest proiect a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune. Valoare: 39.438.865 lei fără TVA.

            Prin cele doua proiecte de investitii, judetul Galati beneficiaza de:

 • reabilitare şi extindere aducțiuni de apă - 10,051 km;
 • lucrări de extindere și reabilitare a reţelelor de distribuţie a apei potabile - 239,302 km;
 • branșamente individuale – 13.378 bucati;
 • lucrări de extindere a reţelelor de canalizare – 324,140km;
 • construirea şi reabilitarea staţiilor de pompare, rezervoare de apă, staţii de tratare a apei;
 • reabilitare foraje – 126 foraje la fronturile de captare Salcia Liești, Vadu Roșca, Tecuci și Târgu Bujor;
 • sisteme SCADA pentru sistemul de alimentare cu apă si sistemul de canalizare;
 • 3 noi stații de epurare construite;
 • 2 stații de epurare a apelor uzate au fost extinse si reabilitate;
 • achiziționarea unui Sistem de uscare a nămolului în stația de epurare a apelor uzate în municipiul Galați;
 • achiziționarea echipamente: autocurățitoare simple (2buc), autocurățitoare combinate (2buc), autovidanjă (3buc), autocisternă (2buc), instalație de preparare soluție de hipoclorit de sodiu (2buc), buldoexcavator şi încărcător frontal (4buc), tractor buldoexcavator (1buc), autolaborator de detectare a pierderilor (2buc), stand verificare contori apă rece (1buc) şi contori electromagnetici (190buc), echipament de încărcare şi transport nămol (1buc), echipament de împrăștiere nămol (1buc), contori de apă rece cu citire radio (52.036buc), module radio (20.323buc).

            III. Pentru a respecta cerinţele de conformare cu Directiva CE 98/83/EEC - Directiva privind apa potabilă şi Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Societatea Apa Canal SA Galati a implementat o primă etapă a Programului Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M. 2014-2020) prin proiectul „Asistenţa tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată din judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Valoarea totală a contractului de servicii: 9.269.900,00 lei fără TVA.

            In prezent, Societatea APA CANAL S.A. Galați are în curs de aprobare Cererea de Finanțare aferentă “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”. Valoarea cererii de finanțare a proiectului se ridică la suma de 151.417.844 euro fără TVA. Acest proiect se va desfășura pe teritoriul a 21 de UAT-uri și va cuprinde lucrări de extinderi ale rețelei de alimentare cu apă și de canalizare, realizarea stațiilor de tratare apă potabilă noi și a stațiilor de epurare, precum și lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și de canalizare.

            Normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne și eficiente, dar în același timp costisitoare pentru tratarea apei (potabile si uzate), iar Apa Canal SA Galați este în prezent una dintre companiile care se conformează normelor impuse. Punerea în funcțiune a noilor investiții realizate în cadrul proiectului POS Mediu 2007-2013 (în principal a stațiilor de tratare, pompare, epurare), are un impact major asupra bugetului societatii; efectele se resimt din anul 2016: majorarea cheltuielor cu energia electrică, cu polimerii pentru îngroșare, dezhidratare, reactivii necesari funcționării stațiilor, tratamentele necesare de potabilizare a apei și protejare a mediului.

            La nivel național, Societatea Apa Canal SA Galati se află pe poziția 25 în situația centralizatoare privind tarifele/prețurile practicate pentru apă potabilă și canalizare la 01 aprilie 2017. Diferențele între tarifele practicate de companiile de apa și canalizare din tara sunt justificate de criterii geografice, economice, tehnologice. Pentru Apa Canal SA Galați ponderea mare în tarif/preț față de alți operatori din țara o are consumul de energie electrică, justificat de necesitatea pompării apei în patru trepte succesive, având în vedere atât topografia terenului (diferențele de nivel), cât mai ales distanța mare, cca.70km, dintre oraș și sursa de captare apa – Vrancea (fronturile Salcia Liești și Vadu Roșca).

            Ultima modificare a prețurilor și tarifelor practicate de Societatea Apa Canal SA Galați pentru apa potabilă și canalizare-epurare a fost la data de 01 noiembrie 2015.

Oprire Stația Uzina de Apă nr. 2 în 24.05.2017

Societatea APA CANAL S.A. Galați va executa în intervalul: 24 Mai 2017, ora 08,00– 25 Mai 2017, ora 08,00, lucrări de reparații în regim de avarie, respectiv înlocuire compensatori Dn1200mm și Dn800mm (inclusiv vane aferente) amplasați în căminul-nod hidraulic din str. Prelungirea Saturn, vis-a-vis de IVAS. Complexitatea lucrărilor ce vor fi executate impune oprirea totală a obiectivului - Stația de tratare și pompare Uzina de Apă nr. 2, timp de 24 de ore.

De asemenea, pentru executarea lucrărilor pregătitoare (decopertare îmbracaminte asfaltică, decopertare cămin vane amplasat în carosabil, rigidizare conducte Dn1200mm, Dn1000mm, Dn800mm), a lucrărilor propriu-zise (montare compensatori noi Dn1200mm, Dn800mm și vanele aferente) și a celor de readucere la starea inițială a carosabilului (remontare placă-grinzi pentru acoperirea căminului, refacere îmbrăcăminte asfaltică), se va proceda la blocarea traficul rutier pe segmentul de drum din zona Uzinei de Apă nr. 2, în perioada 22.05.2017 - 28.05.2017, cu devierea traficului către ruta ocolitoare: porțiunea de drum care traversează service-ul IVAS.

Facem precizarea că lucrările de înlocuire a celor doi compensatori (cu grad avansat de uzură) fac parte din programul anual de revizii-reparații planificate la obiectivele strategice de alimentare cu apă potabilă din municipiul Galați și orice întârziere în execuția lucrărilor poate conduce la scoaterea din funcțiune a sistemului de alimentare cu apă potabilă din sursa de suprafața a Municipiului Galați.

Oprirea Stației de tratare si pompare Uzina de Apa nr. 2 va conduce la afectarea alimentării cu apă potabilă a consumatorilor (blocuri, abonați casnici, agenți economici, instituții) din următoarele cartiere, cu străzile adiacente: TIGLINA 1, TIGLINA 2, MAZEPA 1 (inclusiv blocurile de pe str. Prelungirea Traian: W1, W2, W3, C3, C4, C5, C6, W11, W12, K, 20 ap., Pescaruș și Școala Gimnaziala 26), MAZEPA 2 (inclusiv blocurile BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, A1, A2, A3), MICRO 19, MICRO 20, MICRO 21, D. CANTEMIR, MICRO 16, MICRO 17, MICRO 18, SIDERURGISTILOR VEST (tronson: Inel Rocada - str. Gh. Doja).

Instituții și agenți economici afectați: LICEE, ȘCOLI, GRĂDINIȚE, CREȘE DIN CARTIERELE MAI SUS MENTIONATE; SPITALUL JUDEȚEAN, INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE GALATI, PALATUL DE JUSTIȚIE, CALORGAL, ROMTELECOM, UNIVERSITATEA DANUBIUS, HOTEL GALMONDO, HOTEL MAGNUS, HOTEL FALEZA, ADMINISTRATIA PIETELOR - PIATA MICRO 19, KAUFLAND MICRO 19 + INEL ROCADA, SELGROS, AUCHAN, INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, I.T.M, ENGIE, PORTUL MINERALIER, COZAMIN, ROMPORTMET, CITADINA 98, VEGA HOLDING, STADION DUNAREA.

Ne cerem scuze față de consumatorii afectați de sistarea apei potabile și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp.

Totodată, rugăm toţi abonații afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei.

Pentru situații deosebite, Societatea APA CANAL S.A. Galați va pune la dispoziție cisterne cu apă; cererile pot fi făcute la Dispeceratul Central, la numerele de telefon 0236/463294 si 0236/473380 int.133.

Mulțumim pentru înțelegere.

Oprire apă în 18.05.2017 la solicitarea TANCRAD

          În contextul lucrărilor de investiții executate de Primăria Municipiului Galați, în data de 18.05.2017, TANCRAD va executa lucrări de cuplare conducte de apă Dn 600mm si Dn 300mm în str. Tecuci c/c str. Nae Leonard. Lucrările fac parte din obiectivul de investiții “Modernizare strada Tecuci, tronson cuprins între str. 1 Decembrie 1918 și str. Traian”. Pentru execuția acestor lucrări TANCRAD a solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.

            În consecință,în data de 18.05.2017, între orele  08.00–22.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilă în zona str. N. Leonard, fiind afectați consumatorii din blocurile: C4, C4A, C6, C6A, C6B, C6C, C6D, C10 sc.4,5, C12, C13, C14, C15.

Societatea Apa Canal SA Galați asigură numai asistența tehnică pe parcursul lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere rețea, închidere și deschidere vane, precum și spălarea rețelei de distribuție la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor.

Ne cerem scuze față de consumatorii afectați de sistarea apei potabile, mulțumim pentru înțelegere și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp. Totodată, rugăm toţi abonații afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei.

Oprire apă în 17.05.2017 la solicitarea OBERCONS

În cadrul lucrărilor de investiții executate de OBERCONS COMP SRL, lucrări care fac parte din obiectivul de investiții al Primăriei Municipiului Galați   “Amenajare arteră de legătură strada Alexandru Lăpușneanu – str. Roșiori, inclusiv parcare”, în data de 17.05.2017seva executa cuplarea grupului de pompare din noul punct termic SC 14 – Mazepa I la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, inclusiv montarea vanelor Dn150mm și Dn100mm. Pentru execuția acestor lucrări OBERCONS COMP SRL a solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.

În consecință,în data de 17.05.2017, între orele  09.00–16.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilă în zonă, fiind afectați următorii consumatori:          

 • blocurile: G1, G2, G3, G4, D2, R5, BR16B, D1 și agenții ec. aferenți;
 • Școala Gimnazială nr. 28, Grădinița Luceafărul.

Societatea Apa Canal SA Galați asigură numai asistența tehnică pe parcursul lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere rețea, închidere și deschidere vane, precum și spălarea rețelei de distribuție la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor.

            Ne cerem scuze față de consumatorii afectați de sistarea apei potabile, mulțumim pentru înțelegere și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp. Totodată, rugăm toţi abonații afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei.