APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Comunicat

 Situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte

În urma verificărilor efectuate de personalul Departamentului Canalizare din cadrul APA CANAL S.A. Galați la blocurile din municipiul Galați, s-au constatat deficiențe majore în ceea ce priveste funcționarea instalațiilor interioare de canalizare la un număr de 130 asociații de proprietari, respectiv la 412 blocuri/scări. În cazul acestora, racordurile de preluare apă menajeră fie lipsesc (403 blocuri/scări), fie sunt rupte sau deteriorate (9 blocuri/scări), deversarea apelor uzate menajere făcându-se direct în subsolurile blocurilor și pe radierul tunelelor tehnice aferente blocurilor sau domeniului public.

Situația blocurilor/scărilor cu deficiențe poate fi vizualizată aici:

Aceste deficiențe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor și ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilității construcțiilor/blocurilor din zonă și a tunelului tehnic, prin infiltrațiile de apă uzată produse în timp. Reamintim, în acest sens, situația similară constatată în anul 2018 la blocul B8 din Mazepa I.

În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor și a tunelului tehnic în care sunt pozate rețelele de utilități (dintre care cea mai importanta este rețeaua de alimentare cu apă potabilă), contravine normativelor tehnice și igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecții ce poate pune în pericol sănătatea populației. Nu în ultimul rând, aceste deficiențe conduc la uzura prematură a rețelelor purtătoare de fluid pozate în subsoluri și în tunelele tehnice.

Facem precizarea că în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 241/2006, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC care aprobă Regulamentul de alimentare cu apă și de canalizare-art. 2) punctul de delimitare dintre instalațiile aflate în exploatarea societății Apa Canal SA Galați și cele aflate în întreținerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. Aceleasi acte normative prevăd că instalațiile interioare de canalizare, reprezintă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică. Societatea Apa Canal S.A. Galați, în calitate de operator, nu are nici o obligație privind buna funcționare a acestor instalații interioare.       

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede că activitatea de administrare, întreținere și reparații asupra proprietății comune dintr-un condominiu revine asociației de proprietari. Aceeasi lege prevede și modalitatea de stabilire a condițiilor în care pot fi realizate serviciile de întreținere și de reparații curente ale elementelor de construcții și instalații ale clădirii. De asemenea, Legea calității în construcții nr. 10/1995 stipulează obligația administratorilor/proprietarilor de a efectua lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă, indiferent dacă sunt în interiorul sau exteriorul clădirii.

Având în vedere cele prezentate, Societatea APA CANAL S.A. Galați a adus la cunostinta Primăriei Municipiului Galati situația  blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte și a notificat asociațiile de proprietari în cauza pentru a întreprinde de urgență măsurile necesare remedierii deficiențelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecințe grave asupra construcțiilor și/sau domeniului public.

Interventiile personalului societății noastre pentru curățirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele și nu în colectorul de canalizare. Pentru apariția unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluționării acestor probleme, Asociațiile de proprietari  sunt direct răspunzătoare.

Precizăm că vom continua această acțiune pe tot parcursul anului 2019. Vom verifica situația racordurilor de canalizare de la blocuri/scări (instalații interioare de canalizare), vom semnala problemele identificate și vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociațiile de proprietari, astfel încât să preîntâmpinăm producerea unor evenimente (tasări/surpări) cu consecințe asupra construcțiilor (blocurilor) și/sau asupra domeniului public, asa cum a fost în cazul blocului B8 Mazepa I.

De asemenea, menționăm faptul că APA CANAL Galați poate veni în sprijinul asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparații la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată și/sau manuală a sedimentelor și apei menajere acumulate în subsolul blocurilor și în secțiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor – avem echipamente noi și performante pentru vidanjare – precum și igienizarea zonelor de intervenție la finalizarea lucrărilor.